Privacy


PeriScaldes heeft verstrekkende afspraken gemaakt met uw huisarts(en) en andere zorgaanbieders over de coördinatie van de zorg die u van diverse zorgverleners ontvangt. Wij doen dit om tot een zo goed mogelijk behandeltraject voor u te komen. Ook dragen wij er voor zorg dat al uw zorgverleners over het zorgtraject dat u doorloopt met elkaar op een veilige en toegankelijke wijze kunnen communiceren. Uw persoonlijke en gezondheidsgegevens zijn daarvoor toegankelijk voor hen gemaakt in een zwaar beveiligd (digitaal) keteninformatiesysteem dat wij beheren. De gegevens die wij in dat systeem voor u beheren, worden uitsluitend gebruikt om u een optimaal zorgtraject te bieden, om de kwaliteit daarvan te kunnen bewaken en daarover (inhoudelijk en financieel) verantwoording af te kunnen leggen naar uw zorgverzekeraar.

 

Het verwerken van dit soort persoonlijke gegevens is gebonden aan strenge wettelijke regelingen. Medische gegevens met betrekking tot uw gezondheid worden aangemerkt als bijzondere gegevens, waardoor de regels voor de verwerking hiervan nog strenger zijn. Dergelijke gegevens verwerken en bewaren wij dus extra zorgvuldig. Medische gegevens mogen door ons van de wetgever worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor (een goede kwaliteit en afstemming van) uw behandeling, voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek of voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van wettelijke voorschriften. In dat geval hoeft u daarvoor geen toestemming te geven. De persoonsgegevens worden verder gebruikt om uw zorgkosten te declareren bij uw zorgverzekeraar en daar goede afspraken over te kunnen maken. Daarvoor vragen wij ook en beschikken wij ook over uw toestemming.

Keteninformatiesysteem

Alle zorgprofessionals die met ons samenwerken gebruiken een digitaal cliëntvolgsysteem (keteninformatiesysteem) en hebben, op autorisatie niveau, toegang tot uw gegevens. Zij hebben deze gegevens nodig om u goed te kunnen begeleiden en behandelen. Dit keteninformatiesysteem is een softwaresysteem dat beveiligd en gecodeerd is.

Privacy protocol (pdf)


De Functionaris Gegevensbescherming 

 

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is iemand die binnen PeriScaldes verantwoordelijk is voor naleving van de regelgeving die voortvloeit uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sinds de inwerkingtreding van deze wet op 25 mei 2018 zijn bepaalde organisaties verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. PeriScaldes heeft sinds die tijd een Functionaris Gegevensbescherming. 

 

Contact 

Patiënten kunnen contact opnemen met de FG, bijvoorbeeld als zij gebruik willen maken van hun privacyrechten of als zij een (mogelijk) datalek willen melden.  

Omschrijving Functionaris Gegevensbescherming


Persoonsgegevens

Op deze website wordt geen enkel persoonlijk gegeven verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. Het is mogelijk dat deze website diensten biedt die ervoor zorgen dat (persoonlijke) gegevens die u invoert zichtbaar zijn voor anderen. Wees voorzichtig met het openbaar maken van dergelijke gegevens.

Cookies

Deze website plaatst, zoals ook zeer veel andere webservices, een zogenaamd cookie op uw computer. Door middel van dit cookie worden ook gegevens over het bezoek aan de website verzameld. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot personen en worden alleen op geaggregeerd niveau gebruikt om meer te weten te komen over het bezoek aan de website. De website kan ook functioneren zonder cookies. U kunt uw webbrowser-software zodanig instellen dat geen cookies op uw computer worden geplaatst. Raadpleeg daarvoor de documentatie van het webbrowser-programma (bijvoorbeeld Explorer, Chrome, Safari of Firefox).