Over Periscaldes

PeriScaldes = ZHCo-PeriScaldes

Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo) en Coöperatie PeriScaldes zijn gefuseerd. De wens om tot een fusie te komen was al geruime tijd aanwezig. Tijdens de (digitale) coöperatieraad van 9 december 2021 stemde een ruime meerderheid van de leden voor de fusie en gaven daarmee aan, vertrouwen te hebben in het samenvoegen van de activiteiten van de huidige organisaties in één nieuwe organisatie ZHCo-PeriScaldes.


ZHCo-PeriScaldes faciliteert, organiseert en innoveert de Zeeuwse huisartsenzorg en de daaraan gekoppelde eerstelijnszorg. Kwaliteit van deze zorg staat voorop, tegen verantwoorde kosten, met voldoening van de zorgverleners en medewerkers, gericht op alle bewoners van Zeeland. Met één regionale organisatie versterken we de organisatiekracht van huisartsen en is er een duidelijk aanspreekpunt waardoor ook grote regionale vraagstukken opgepakt worden.


Doel van PeriScaldes

“Het bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte, toegankelijke en betaalbare multidisciplinaire zorg die om de patiënt draait georganiseerd vanuit de huisartsenpraktijk.“

De lat ligt hoog als het gaat om kwaliteit en veiligheid met als basis de zorgstandaarden, protocollen en werkafspraken. De komende tijd werken we aan het samenvoegen van de fusiepartners en zullen we steeds meer als één gezicht naar buiten treden.

Bij PeriScaldes staan uw behoeften als patiënt centraal

Hoe gezond de Zeeuwen ook zijn, de zorg in Zeeland staat wel onder druk. We zien dat de bevolking vergrijst en dat het aantal inwoners afneemt. Daarom kijkt de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) al sinds 2015 met een kritische blik naar de zorg in onze provincie. Ze neemt hierbij de behoeften van de burgers als uitgangspunt. Doel is dat de mensen dicht bij huis de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben. Niet alleen nu, maar ook in 2025 en daarna.

In het rapport 'Visie op zorg in Zeeland' heeft het CTZZ de belangrijkste behoeften van de inwoners geformuleerd. Samen met de wensen van de zorgaanbieders vormen ze de basis voor de toekomstige zorg in Zeeland. Bij PeriScaldes delen we de bevindingen van de CTZZ. Sterker nog, ze sturen al sinds de oprichting onze manier van denken en doen. Daarbij staan de behoeften van ú als patiënt centraal.

Onze organisatie ondersteunt en faciliteert de kerntaken van de huisarts. We helpen onze huisartsen de regie te houden, wanneer de zorgvraag straks nog complexer wordt. PeriScaldes zet zich nu vooral in voor kwaliteitsverbetering van de eerstelijnszorg aan chronisch zieken.

De toekomst zal echter meer zorgtaken naar de eerste lijn brengen. Dit vraagt van de huisarts verder te kijken dan alleen de specifieke zorgvraag van de patiënt. Daarom ontwikkelen we als organisatie kwaliteitsnormen voor de hele eerste lijn en toetsen deze steeds aan de praktijk. Samenwerking tussen zorgverleners in de hele keten is volgens ons ook cruciaal om de zorg betaalbaar te houden.

Met de CTZZ vinden wij een prettige bejegening op alle niveaus evident. Net als heldere informatie en begrijpelijke, open communicatie. Samen stimuleren ze wederzijds begrip en vertrouwen. Op individueel praktijkniveau is goede informatieve ondersteuning nog nauwelijks te organiseren. Als zorggroep staan we echter dichtbij onze achterban en onze patiëntenpopulatie. We zijn groot genoeg om efficiënt te zijn, maar kleinschalig genoeg om alle partijen persoonlijk te kennen.

Berichten over PeriScaldes in de media:

Op de website van Vitalhealthsoftware
Op de website van ZorgenZ

PeriScaldes organiseert voor u deze chronische zorg voor:

“Uw zorg is onze zorg” is het motto van onze visie op onze toekomst

 

Fusiebestuur

Mattijs Bordui  

Voorzitter 

Lisanne Konings 

Secretaris ZHCo, penningmeester

Anne Marijn Kool 

Secretaris PS 

Eric van Russen Groen 

 

Arjan Roest 

 

Esther Dees