Verbinden medisch en sociaal domein: Welzijn op Recept is goede eerste stap!

20 mei 2020 - Algemeen, Ouderenzorg, 'In de pers'

De zorg voor ouderen in Zeeland vraagt een innovatieve aanpak; door de toenemende vergrijzing in Zeeland; krapte op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen naar meer persoonsgerichte zorg lijkt Welzijn op Recept een goede aanvulling binnen de huisartspraktijk.

Door niet alleen vanuit medische problemen te denken, maar juist vanuit persoonsgerichte ondersteuning waarbij kwaliteit van leven, welbevinden, eigen regie en zingeving uitgangspunten zijn.

Dat is de onderliggende gedachte van Welzijn op Recept. Welzijnsorganisaties bieden nu al passende activiteiten en mogelijkheden en hebben soms moeite om de mensen binnen te krijgen. Alleen verwijzen naar een welzijnsorganisatie blijkt daarbij niet genoeg; onbekend maakt onbemind.
Betere samenwerking met Welzijn lijkt dan ook een logische stap. Dit blijkt in de praktijk echter moeilijk te realiseren. Huisartspraktijken die de stap al hebben gezet en met welzijnsrecepten werken zijn er enthousiast over.

Wat is een welzijnsrecept?

Een groot deel van de patiënten op het spreekuur hebben een verborgen vraag achter hun klachten. Vaak gaat het om klachten en vragen die een psychosociale achtergrond hebben, zoals mensen die eenzaam zijn, in de schulden zitten, werkloos zijn of een dierbare hebben verloren. Medicijnen voorschrijven of verwijzen naar een psycholoog is dan niet altijd de juiste oplossing: een welzijnsrecept past dan beter. Doordat de huisarts doorverwijst naar een welzijnscoach binnen zijn gemeente kan die samen met de patiënt op zoek naar een passende interventie. Met als doel om de mentale gezondheid en veerkracht van diegene te versterken. Waardoor men uiteindelijk een lager beroep zal doen op zorg.

Staatssecretaris Paul Blokhuis is een warm pleitbezorger voor implementatie van Welzijn op Recept. 

Succesfactoren

Alles staat of valt met de goede relatie en samenwerking tussen huisarts, praktijkondersteuner en welzijnscoach. Elkaar goed kennen, en elkaars werkveld kennen zijn essentieel. Van de huisarts vraagt het een omslag in denken: Huisartsen zouden bij iedere patiënt in de spreekkamer zich af moeten vragen: gaat het hier om een medische vraag of een achterliggend psychosociaal probleem? Doordat de huisarts of praktijkondersteuner een ‘warme verwijzing’ naar de welzijnscoach doet en terugkoppelt, wordt een basis gecreëerd waardoor mensen zich gehoord en geholpen voelen.
Voorwaardelijk voor goede ‘welzijnsrecepten’ is om regelmatig contact te onderhouden met de welzijnscoach en de huisartspraktijk door terugkoppeling en uitwisseling van ervaringen. Hierdoor blijft Welzijn op Recept op het vizier als verwijsmogelijkheid.

Welzijn op Recept in Zeeland

De werkgroep Ouderenzorg van PeriScaldes heeft in een onderzoek naar werkbare overlegvormen tussen medisch en sociaal domein ontdekt dat huisartsen liefst korte lijnen willen met vaste medewerkers op het gebied van WMO en Welzijn. Ook bleek men in Goes en Schouwen-Duiveland al ervaring te hebben opgedaan met Welzijn op Recept. Vanuit diverse gemeentelijke werkgroepen blijkt er veel interesse te zijn in implementatie van dit concept. Voldoende input om Welzijn op Recept te beproeven en te onderzoeken hoe dit concept huisartsen kan ondersteunen bij de uitvoering en vormgeving van de module ouderenzorg. Daarbij is vroegsignalering en casefinding kwetsbare ouderen van belang. Welzijn op Recept blijkt daar eigenlijk heel goed bij te passen.

Zorg op Zak

In huisartsenteam Zorg op Zak werd dan ook enthousiast gereageerd of er bereidheid was om vanuit het project “verkenning werkbare overlegvormen medisch en sociaal domein” een pilot te draaien met Welzijn op Recept. Bij de gemeente Borsele bleek Welzijn op Recept al begroot voor 2021 waardoor er snel geschakeld kon worden. Door te starten met een pilot komend najaar binnen de huisartsenpraktijk in ’s Gravenpolder kan er ervaring opgedaan worden om in 2021 met de overige huisartspraktijken binnen de gemeente Borsele met Welzijn op Recept aan de slag te gaan.
De eerste officiële stappen zijn gezet.  

Informatie

Meer weten over Welzijn op Recept en mogelijkheden in uw gemeente? Neem contact op met Cisca Zuurveld, projectmedewerker Ouderenzorg PeriScaldes: kwaliteit@periscaldes.nl / 06 82667669.
Kijk ook eens op Welzijnoprecept.nl